⚑PRIVACY BELEID

Privacy Verklaring update 2/10/2018

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos, gevestigd  Kleistraat 26 3582 Koersel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos

Kleistraat 26 3582 Koersel

 +32 468 35 14 40

mail@stevenmangelschots.photos

https://stevenmangelschots.photos/

BE0702.771.730

Steven Mangelschots is de Functionaris Gegevensbescherming van Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos  Hij is te bereiken via mail@stevenmangelschots.photos

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@stevenmangelschots.photos, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

- Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van Persoonsgegevens met derden

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@stevenmangelschots.phots. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mail@stevenmangelschots.photos

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Contactgegevens:

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos Kleistraat 26 3582 Koersel +32 468 35 14 40 mail@stevenmangelschots.photos https://stevenmangelschots.photos/ BE0702.771.730

⚑PRIVACY POLICY

Privacy Statement update 2/10/2018

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos, located at Kleistraat 26 3582 Koersel, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos

Kleistraat 26 3582 Koersel

+32 468 35 14 40

mail@stevenmangelschots.photos

https://stevenmangelschots.photos/

BE0702.771.730

Steven Mangelschots is the Data Protection Officer of Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos He can be reached via mail@stevenmangelschots.photos

By using this website you accept the privacy policy.

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

Personal data that we process

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos processes your personal data because you use our services and / or because you provide them yourself. Below is an overview of the personal data we process:

- First and last name

- Date of birth

- Address data

- Telephone number

- E-mail address

- IP address

- Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone

- Location data

- Information about your activities on our website

- Data about your surfing behavior across various websites (eg because this company is part of an advertising network)

- List of contact details of the customer via an app

- Internet browser and device type

- Bank account number

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via mail@stevenmangelschots.photos, then we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos processes your personal data for the following purposes:

- Handling your payment

- Sending our newsletter and / or advertising brochure

- You can call or e-mail if necessary to carry out our services

- inform you about changes to our services and products

- Give you the opportunity to create an account

- To deliver goods and services to you

- Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos analyzes your behavior on the website in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences.

- Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos follows your surfing behavior on various websites with which we tailor our products and services to your needs.

- Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as information we need for our tax return.

Automated decision-making

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems.

How long we store personal data

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the goals for which your data is collected.

Sharing Personal Data with third parties

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos does not sell your data to third parties and only provides them if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your data in our assignment, we conclude a processor agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos remains responsible for these processing operations.

Cookies, or similar techniques, that we use

Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website work properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work well and to optimize it. In addition, we place cookies that keep track of your browsing habits so that we can offer customized content and advertisements. On your first visit to our website we have already informed you about these cookies and asked permission for their placement. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser. View, modify or delete data You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to mail@stevenmangelschots.phots. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request. Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. How we secure personal data Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or mail@stevenmangelschots.photos Questions and feedback We regularly check whether we comply with this privacy policy. If you have questions about this privacy policy, please contact us:

Contact details: Steven Mangelschots / stevenmangelschots.photos Kleistraat 26 3582 Koersel +32 468 35 14 40 mail@stevenmangelschots.photos https://stevenmangelschots.photos/ BE0702.771.730