⚑ Algemene voorwaarden ⚐General conditions stevenmangelschots.photos

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Steven Mangelschots (verder genoemd “de fotograaf”) en de klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten alsook na het beëindigen van de overeenkomst.

2. Diensten

stevenmangelschots.photos is gehouden tot een middelenverbintenis. Er is enkel een gehoudenheid tot de levering van producten of diensten zoals gespecifieerd bij de bestelling of in het afgesloten contract.

3. Uitvoeren van de opdracht

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door alle partijen van de offerte van Steven Mangelschots. Deze aanvaarding kan enkel door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging.

stevenmangelschots.photos heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door Steven Mangelschots fotografie slechts worden uitgevoerd na een bijkomende offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf wordt geretourneerd.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Steven Mangelschots volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie hij werkt om tot uitvoering van een opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen, stylisten en leveranciers.

Behoudens andere overeenkomst varieert het geleverde aantal foto’s naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.

Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.


4. Publicatie

Al het fotomateriaal kan ten allen tijde gepubliceerd worden op de website, blog, facebook en andere social media van Steven Mangelschots. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst dient u de fotograaf hiervan bij aanvang van zijn opdracht op de hoogte te brengen.


5. Klachten

Alle formele klachten mbt de levering en/of prestatie van de diensten dient per aangetekend schrijven ter kennis gesteld te worden binnen de 8 dagen na de levering of uitvoering van de prestatie.


6. Betaling

De boeking voor een opdracht is definitief na betalen van een voorschot van 25% van de overeengekomen prijs.

Dit voorschot dient tevens als annulatiekost. Indien een opdracht wordt geannuleerd kan het voorschot niet teruggevorderd worden, behoudens bewezen overmacht.

Voor bestelling van een fotoboek of album wordt betaald na goedkeuring van de eerste opmaak. In de prijs van een album zit steeds een opmaak met 3 aanpassingen inbegrepen, alsook de consultatie en drukkosten. De opmaak dient steeds vergoed te worden, ook indien uiteindelijk niet tot druk zou overgegaan worden.

Bijbestellingen van fotomateriaal zijn bindend. De klant verbindt zich tot de aankoop van de aangeduide artikelen en de bestelling wordt pas klaargemaakt na integrale betaling.

Behoudens uitdrukkelijke andere geschreven overeenkomst is iedere factuur betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij gebrek aan correcte en tijdige betaling is een intrest van 12% verschuldigd berekend op jaarbasis, te rekenen vanaf de factuurdatum op het openstaande bedrag, en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Tevens is in het geval van laattijdige betaling ook van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 50 EUR.

Indien de klant uit hoofde van de overeenkomst met Steven Mangelschots een vordering tot terugbetaling heeft opzichtens deze, heeft hij recht op dezelfde vergoeding indien de fotograaf in gebreke zou blijven.


7. Levering

Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Steven Mangelschots vastgesteld.

Beelddragers worden geleverd op de maatschappelijke zetel van stevenmangelschots.photos. Verzonden beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de beelddragers door stevenmangelschots.photos onbeschadigd retour zijn ontvangen. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij.

 8. Auteursrechten

De foto’s van Steven Mangelschots worden beschouwd als een artistiek werk en is onderhevig aan auteursrechten. Zij blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de factuur niet voldaan is.

Het is slechts bij volledige betaling van de sessie en ontvangen van de bestanden op een gegevensdrager dat de klant het recht koopt om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden.

Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden

Zolang de goederen niet betaald zijn blijven ze eigendom van stevenmangelschots.photos. Het risico gaat over op de wederpartij bij contractsluiting.

9. Aansprakelijkheid

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever. Ook draagt stevenmangelschots.photos geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of lichamelijke schade veroorzaakt tijdens een fotosessie.

De wederpartij die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van derden verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De wederpartij vrijwaart Mangelschots fotografie van alle aanspraken ter zake.

10. Faillissement

Zowel stevenmangelschots.photos als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

11. Rechts-en forumkeuze

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd.

1. Application

These general terms and conditions apply to all legal relationships between Steven Mangelschots (hereinafter referred to as "the photographer") and the customer, including quotations, order confirmations and verbal or written agreements as well as after termination of the agreement.

2. Services

stevenmangelschots.photos is obliged to make an obligation of means. There is only a requirement for the delivery of products or services as specified on the order or in the concluded contract.

3. Executing the assignment

An assignment agreement is concluded by written acceptance by all parties of the quotation from Steven Mangelschots. This acceptance is only possible by means of a written order confirmation.

stevenmangelschots.photos has the right to carry out everything that has not been explicitly described in an assignment agreement according to its own technical and creative insight.

Changes to the order by the other party, for whatever reason, and pending the execution of the commission agreement, will be for the account of the other party and will only be carried out by Steven Mangelschot's photography after an additional offer of additional costs agreed by the other party. signed and returned to the photographer.

Unless expressly agreed otherwise, Steven Mangelschots is completely free to choose the suppliers and third parties with whom he works in order to execute an assignment agreement, including models, stylists and suppliers.

Unless otherwise agreed, the number of photos supplied varies according to the duration of the report and other variables, and can therefore not be recorded in advance.

The photographer makes a selection from all the photographs taken. These photos are then edited in the style of the photographer. The photos that did not make the selection and the raw photographs can not be obtained under any circumstances.

4. Publication

All photo material can be published at any time on the website, blog, facebook and other social media from Steven Mangelschots. In addition, the photographer can also use the image material for other promotional purposes and publications, including, but not limited to, portfolio, advertisements, social media, magazine articles, competitions, printed matter, exhibition material and demonstration material. If you do not want this, you should inform the photographer of this at the start of his assignment.

5. Complaints

All formal complaints regarding the delivery and / or performance of the services must be notified by registered letter within 8 days after the delivery or execution of the service.

6. Payment

The booking for an order is final after paying an advance of 25% of the agreed price.

This advance payment also serves as a cancellation cost. If an assignment is canceled, the advance can not be recovered, except for proven force majeure.

To order a photo album or album is paid after approval of the first layout. In the price of an album is always a layout with 3 adjustments included, as well as the consultation and printing costs. The make-up must always be reimbursed, even if ultimately no pressure would be transferred.

Additional orders of photo material are binding. The customer commits himself to the purchase of the designated items and the order is only prepared after integral payment.

Unless otherwise agreed, unless otherwise agreed, every invoice is payable within 14 days of the invoice date. In the absence of correct and timely payment an interest of 12% is payable calculated on an annual basis, calculated from the invoice date on the outstanding amount, and this by operation of law and without prior notice of default. In the event of late payment, a fixed compensation of 15% of the invoice amount is also due by law and without notice of default, with a minimum of 50 EUR.

If the customer has a claim for repayment under the contract with Steven Mangelschots against this, he is entitled to the same compensation if the photographer would remain in default.

7. Delivery

If no delivery time has been agreed, it will be determined in a reasonable manner by Steven Mangelschots.

Image carriers are delivered to the registered office of stevenmangelschots.photos. Sent image carriers are at the risk of the other party from the moment of sending until the moment that the image carriers are received undamaged by the stevenmangelschots.photos When shipping orders by mail, we are not responsible for damage caused during delivery.

Digital files with photographic works are delivered in good consultation and in a manner agreed by both parties and are at the risk of the other party from the moment of shipment.

 8. Copyright

The photographs of Steven Mangelschots are considered an artistic work and are subject to copyright. They always remain the intellectual property of the photographer. No use of the photographic work in any way is permitted, as long as the invoice is not paid.

It is only at full payment of the session and receiving the files on a data carrier that the customer buys the right to print the photos and publish them for personal purposes.

If the customer uses the photographs for commercial purposes without proper remuneration for the photographer, legal action will be taken

As long as the goods are not paid, they remain the property of stevenmangelschots.photos. The risk passes to the other party at contract closure.

9. Liability

The photographer is not liable for any damage caused to the client. Also, stevenmangelschots.photos does not bear any liability for material or physical damage caused during a photo session.

The other party that publishes a photographic work is, with the exclusion of third parties, responsible for obtaining permission from persons portrayed and / or other entitled parties. The other party indemnifies stevenmangelschots.phots against all claims in this respect.

10. Bankruptcy

Both stevenmangelschots.photos and the other party have the right to consider the agreement immediately and without notice as being dissolved for the whole or the non-executed part in case of bankruptcy, manifest inability, and in case of any change to the legal status of the buyer .

11. Right and forum choice

Only Belgian law applies.

In case of disputes, only the courts of the district of Limburg are competent.