Fotograaf stevenmangelschots.photos

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden stevenmangelschots.photos

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Steven Mangelschots (verder genoemd “de fotograaf”) en de klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten alsook na het beëindigen van de overeenkomst.

2. Diensten

stevenmangelschots.photos is gehouden tot een middelenverbintenis. Er is enkel een gehoudenheid tot de levering van producten of diensten zoals gespecifieerd bij de bestelling of in het afgesloten contract.

3. Uitvoeren van de opdracht

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door alle partijen van de offerte van Steven Mangelschots. Deze aanvaarding kan enkel door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging.

stevenmangelschots.photos heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door Steven Mangelschots fotografie slechts worden uitgevoerd na een bijkomende offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf wordt geretourneerd.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Steven Mangelschots volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie hij werkt om tot uitvoering van een opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen, stylisten en leveranciers.

Behoudens andere overeenkomst varieert het geleverde aantal foto’s naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.

Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.


4. Publicatie

Al het fotomateriaal kan ten allen tijde gepubliceerd worden op de website, blog, facebook en andere social media van Steven Mangelschots. Daarnaast kan de fotograaf het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien u dit niet wenst dient u de fotograaf hiervan bij aanvang van zijn opdracht op de hoogte te brengen.


5. Klachten

Alle formele klachten mbt de levering en/of prestatie van de diensten dient per aangetekend schrijven ter kennis gesteld te worden binnen de 8 dagen na de levering of uitvoering van de prestatie.


6. Betaling

De boeking voor een opdracht is definitief na betalen van een voorschot van 25% van de overeengekomen prijs.

Dit voorschot dient tevens als annulatiekost. Indien een opdracht wordt geannuleerd kan het voorschot niet teruggevorderd worden, behoudens bewezen overmacht.

Voor bestelling van een fotoboek of album wordt betaald na goedkeuring van de eerste opmaak. In de prijs van een album zit steeds een opmaak met 3 aanpassingen inbegrepen, alsook de consultatie en drukkosten. De opmaak dient steeds vergoed te worden, ook indien uiteindelijk niet tot druk zou overgegaan worden.

Bijbestellingen van fotomateriaal zijn bindend. De klant verbindt zich tot de aankoop van de aangeduide artikelen en de bestelling wordt pas klaargemaakt na integrale betaling.

Behoudens uitdrukkelijke andere geschreven overeenkomst is iedere factuur betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij gebrek aan correcte en tijdige betaling is een intrest van 12% verschuldigd berekend op jaarbasis, te rekenen vanaf de factuurdatum op het openstaande bedrag, en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. Tevens is in het geval van laattijdige betaling ook van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 50 EUR.

Indien de klant uit hoofde van de overeenkomst met Steven Mangelschots een vordering tot terugbetaling heeft opzichtens deze, heeft hij recht op dezelfde vergoeding indien de fotograaf in gebreke zou blijven.


7. Levering

Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Steven Mangelschots vastgesteld.

Beelddragers worden geleverd op de maatschappelijke zetel van stevenmangelschots.photos. Verzonden beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de beelddragers door stevenmangelschots.photos onbeschadigd retour zijn ontvangen. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij.

 8. Auteursrechten

De foto’s van Steven Mangelschots worden beschouwd als een artistiek werk en is onderhevig aan auteursrechten. Zij blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de factuur niet voldaan is.

Het is slechts bij volledige betaling van de sessie en ontvangen van de bestanden op een gegevensdrager dat de klant het recht koopt om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden.

Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden

Zolang de goederen niet betaald zijn blijven ze eigendom van stevenmangelschots.photos. Het risico gaat over op de wederpartij bij contractsluiting.

9. Aansprakelijkheid

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever. Ook draagt stevenmangelschots.photos geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of lichamelijke schade veroorzaakt tijdens een fotosessie.

De wederpartij die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van derden verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De wederpartij vrijwaart Mangelschots fotografie van alle aanspraken ter zake.

10. Faillissement

Zowel stevenmangelschots.photos als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

11. Rechts-en forumkeuze

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Limburg bevoegd.